Verzuim voorkomen

Heeft u vaak en/of langdurig zieke werknemers? Wenst u inzicht in redenen van verzuim? Voorkom verzuim en voer een actief preventiebeleid? Aarzel niet, bel Evidens of bekijk de veelgestelde vragen:

Hoe kan ik verzuim voorkomen?

Verzuim volledig voorkomen is onmogelijk. Zijn er diverse mogelijkheden om werknemers meer bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid? U kunt gezond gedrag onderdeel maken van uw bedrijfscultuur. Ook op werkbeleving heeft u invloed. Zit de werknemer op de juiste plek? Heeft hij voldoende uitdaging? Is zijn werk-privé balans in goede verhouding? Blijf in gesprek met uw werknemer. Vraag Evidens om advies.

Voldoet u of uw werknemer aan de eisen?

Het is belangrijk – en soms verplicht – om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Als arbodienstverlener bieden wij diverse keuringen aan. Wij informeren u graag

Preventief Medisch Onderzoek (PMO), is dat echt verplicht?

Jazeker. Het preventief medisch onderzoek is een middel om de gezondheid en vitaliteit in uw bedrijf te bevorderen. In artikel 18 van de Arbeidsomstandigheden wet staat: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. U bent als werkgever verplicht om periodiek een PMO aan te bieden, maar werknemers zijn niet verplicht deel te nemen. Een PMO biedt voordelen voor de werkgever (zoals totaalbeeld op gezondheid werknemers) én de werknemer (o.a. uitgebreid gezondheidsonderzoek). Met het PMO van Evidens kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen. Bel ons gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Risico Inventarisatie (RI&E), is dat echt verplicht?

Ja, elke werkgever met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de werkplek, blootstelling aan gevaarlijke stoffen maar ook aan intimidatie en werkdruk. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers met personeel. U kunt deze zelf uitvoeren of laten uitvoeren door Evidens. Uw RI&E inclusief het bijhorend Plan van aanpak dient altijd actueel te zijn. Zijn er organisatorische veranderingen binnen uw bedrijf? Stel dan uw RI&E bij. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is. Schakel Evidens in voor uw RI&E (Het uitvoeren van de RI&E in uw organisatie, opstellen van het Plan van aanpak voortkomend uit de RI&E en het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E).

Voldoe ik aan eisen van veiligheid als het gaat om gevaarlijke stoffen op de werkvloer?

Een arbeidshygiënist is één van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving, bijvoorbeeld bij toetsing op gevaarlijke stoffen. Acute gezondheidseffecten vallen onder “veiligheid”. De arbeidshygiënist houdt zich bezig met het voorkomen van lange termijneffecten door blootstelling aan chemische, fysische, biologische factoren in het werk en helpt bedrijven gezondheidsschade voor haar werknemers te voorkomen.

Hoe voorkom ik ongevallen en calamiteiten?

Een veiligheidskundige bevordert de veiligheid binnen organisaties gericht op het voorkomen van korte termijneffecten zoals ongevallen en calamiteiten. Daarnaast biedt hij hulp bij het formuleren en uitvoeren van het arbobeleid, zoals de RI&E, het formuleren van richtlijnen, regelingen en procedures op het gebied van arbeidsomstandigheden, voorlichting en instructie aan alle werknemers over veilig werken en het maken van ongeval- en risicoanalyses.

Wat zijn tips voor een gezond werkklimaat?

Wij raden iedere werkgever aan om een RI&E uit te laten voeren. Dit geeft u veel inzicht in alle arbeidsrisico’s binnen uw organisatie. Het is een goed startpunt om een gezond werkklimaat te creëren. Ook adviseren wij u om in gesprek te blijven met uw werknemers. Zij weten immers waar ze tegenaan lopen tijdens hun werkzaamheden. Gezamenlijk kunnen jullie tot oplossingen komen. Als arbodienstverlener helpen we u hier graag bij.

Verzuim begeleiding

Uw werknemer heeft zich ziek gemeld en u heeft hier vragen over? Aarzel niet, bel Evidens of bekijk de veelgestelde vragen:

Mijn werknemer is ziek, wat moet ik doen?

Meldt uw werknemer zich ziek? In uw verzuimprotocol staat beschreven bij wie de werknemer zich kan ziekmelden en op welke wijze hij dit moet doen. U als werkgever geeft de ziekmelding dezelfde dag door aan Evidens. Afhankelijk van de aard van de klachten en de duur van het verzuim volgt een oproep om naar het spreekuur te komen. Is uw werknemer ziek vanwege een arbeidsconflict of door psychische klachten? Neem dan direct telefonisch contact met ons op.

Mijn werknemer is ziek, wat mag ik wel en niet vragen?

U mag als werkgever aan uw zieke werknemer het volgende vragen: Het telefoonnummer en op welk (verpleeg)adres de werknemer te bereiken is, hoe lang het verzuim vermoedelijk gaat duren, wat de lopende werkzaamheden en afspraken zijn en of uw werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (bijvoorbeeld een Wajong of een lopende WIA-uitkering). U mag niet vragen onder welke vangnetbepaling de werknemer valt. Bij een vangnetbepaling ontvangt u een financiële compensatie vanuit het UWV. U mag ook vragen of de ziekte verband houdt met een bedrijfsongeval en of er sprake is van een regresmogelijkheid. Bij regres is het verzuim veroorzaakt door een schuldige derde partij. Dan is er een mogelijkheid om de verzuim- en re-integratiekosten te verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Als er sprake is van een bedrijfsongeval adviseren wij u om direct contact met Evidens op te nemen.

Op welke wijze word ik als werkgever geadviseerd en begeleid bij verzuim van een werknemer?

De casemanager van Evidens neemt in de eerste week van het verzuim van uw werknemer contact met u op. Afhankelijk van de situatie bepalen wij met u de verdere vervolgstappen wat betreft de arbodienstverlening. Ook coachen wij leidinggevenden hoe ze om moeten gaan met een zieke werknemer. Wettelijk is het verplicht om uw werknemer uiterlijk in de zesde week op te roepen voor een bezoek aan de bedrijfsarts. In sommige gevallen is het verstandiger eerder een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts geeft inzicht in de beperkingen en mogelijkheden van uw zieke werknemer.

Mijn werknemer heeft een ongeluk gehad, wat moet ik doen?

Gebeurde het ongeluk tijdens het werk? Neem direct telefonisch contact op met de inspectie SWZ bij overlijden, blijvend letsel en ziekenhuisopname. Duurt het verzuim langer dan drie dagen, dan moet u een aantekening maken in het interne ongevallenregister dat u verplicht bent bij te houden. Is er een ongeval buiten het werkterrein gebeurd en is er een derde partij bij betrokken, neem dan contact met ons op voor het mogelijk verhalen van nettoloon- en letselschade. Als werkgever bent u verplicht een veilige werkomgeving aan te bieden en arbeidsrisico’s te minimaliseren. Met een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geven we u direct inzicht in de risico’s en een plan van aanpak om ongevallen te voorkomen.

Wie kan mij helpen bij het aanbieden van aanpast werk voor mijn werknemer?

Een arbeidsdeskundige is dé expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Dat werkt kostenbesparend en voorkomt vaak langdurig verzuim.

Hoe help ik een werknemer met psychische klachten?

Psychische klachten? Stress? Disbalans tussen werk- en privésituaties? Een goede bedrijfspsycholoog kan uw werknemer helpen zijn werk in balans uitvoeren. Evidens werkt samen met daadkrachtige bedrijfspsychologen. Zij kenmerken zich door een oplossingsgerichte aanpak met inzichten uit de positieve psychologie en grijpen snel en doelgericht in. Deze aanpak bevordert een snelle en gepaste terugkeer van de werknemer binnen de organisatie. De werkgever wordt hier actief bij betrokken. Een bedrijfspsycholoog is ook preventief inzetbaar, zodat verzuim voorkomen wordt.

Wat kan ik doen voor een werknemer met lichamelijke klachten?

Heeft uw werknemer last van lichamelijke klachten en verhinderen deze hem of haar om het werk naar behoren uit te oefenen? Neem dan contact op met Evidens. Wij werken samen met goede bedrijfsfysiotherapeuten die advies geven op het vlak van fysieke belasting in relatie tot werk.

Mijn werknemer zoekt een baan bij een nieuwe werkgever. Kunnen jullie hierbij helpen?

Als arbodienstverlener werken wij samen met diverse re-integratiebedrijven. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk passend werk te laten vinden bij een andere werkgever. Werk dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Evidens bekijkt voorafgaand welk re-integratiebureau het beste aansluit bij de begeleidingsbehoefte van de werknemer in het tweede spoor.

Is mediation de oplossing voor een conflict met mijn werknemer?

Soms is een conflict niet zo eenvoudig op te lossen. Mediation biedt dan een professionele vorm van conflictbemiddeling. De mediator ondersteunt partijen in het komen tot een overeenkomst, waarbij afspraken juridisch worden vastgelegd. Evidens werkt samen met een partner gespecialiseerd in mediation.

Hoe meet ik arbeidsbelasting?

Evidens heeft een eigen arbeidsdeskundige. Zij meet de belasting van het uitgevoerde werk van de werknemer in relatie tot de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen van de werknemer. Met andere woorden: welke taken kan een werknemer wel en niet uitvoeren? De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert over het effect van psychosociale arbeidsbelasting op het welzijn van werknemers. Op gebieden waar anderen meer inhoudsdeskundig zijn, kan de A&O-deskundige een rol vervullen om naast de inhoud te kijken naar aspecten als communicatie, overleg, gedrag, cultuur etc. De A&O-deskundige is in staat om veranderingsprocessen te begeleiden.

Wie is verantwoordelijk voor welke kosten?

U bent als werkgever verplicht vanuit Wet verbetering poortwachter om het loon van uw zieke werknemer door te betalen gedurende de eerste twee jaar van het verzuim. Ook bent u verantwoordelijk voor alle re-integratiekosten van de zieke werknemer. De kosten van een zieke werknemer kunnen behoorlijk hoog oplopen. Het is dus van groot belang om na te gaan of u de kosten (gedeeltelijk) ergens op kunt verhalen, bijvoorbeeld door middel van een vangnetbepaling, regres of eventueel via uw verzuimverzekeraar. Evidens helpt u hier graag bij.

Rechten & plichten

Wat zijn uw rechten en plichten bij verzuim van uw werknemer? Teveel om hier op te noemen. Evidens helpt u alvast een stukje op weg. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Wet verbetering poortwachter: wat is dat?

De Wet verbetering poortwachter verplicht de werkgever samen met de werknemer en de arbodienst/bedrijfsarts ervoor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer. Wilt u een overzicht van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter? Neem dan contact met ons op.

Welke verplichting brengt de Arbowet met zich mee?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uw werknemers. Bij verzuim hoort u er alles aan te doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De Arbowet geeft aan dat u in ieder geval een aantal zaken geregeld dient te hebben, waaronder een RI&E en deskundige begeleiding via een gecertificeerde arbodienst. Twijfelt u of u voldoet aan uw verplichtingen? Stel ons uw vragen.

Heeft een zieke werknemer ook verplichtingen?

Absoluut! Ook de werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. Het begint al door het verzuim  te melden volgens het verzuimprotocol van de organisatie. Ook moet de verzuimende werknemer bereikbaar zijn, gehoor geven aan oproepen bij de bedrijfsarts en meewerken aan zijn re-integratie. Werkt de werknemer niet mee? Schakel dan Evidens in.

Wat is een open spreekuur?

Voor werknemers bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken met de bedrijfsarts zonder dat er sprake is van verzuim. Het moet wel gaan om gezondheidsvragen in relatie tot de uitoefening van het werk. De werkgever is verplicht om werknemers hierover te informeren en ook op welke wijze zij de afspraak kunnen maken. Werknemers zijn niet verplicht om hiervoor toestemming bij de werkgever te vragen. De bedrijfsarts geeft geen terugkoppeling van dit spreekuur aan de werkgever, alleen als het noodzakelijk is voor uitvoering van het werk. De kosten van dit open spreekuur zijn voor de werkgever.

Wanneer is een second opinion nodig?

Een werknemer kan een second opinion aanvragen bij een bedrijfsarts. Deze mag dit verzoek niet weigeren tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. De bedrijfsarts verwijst de werknemer door naar een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts stuurt alle relevante en noodzakelijke informatie, met toestemming van werknemer, naar de second opinion arts.

Wat houdt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in?

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet is de Wet Bescherming Persoonsgegevens, ook wel ‘privacywet’ genoemd. In het privacyreglement van Evidens staat beschreven wie welke gegevens mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen.

Hoe voldoe ik aan de wettelijke regeling van gezond werken?

U bent wettelijk verplicht om uw werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Evidens kan u hierbij helpen. Krijg inzicht in hoe uw mensen hun werk beleven, waar ze energie van krijgen en wat hen stress oplevert. Uw werknemers vullen een vragenlijst in en ontvangen een rapport. U ontvangt een rapportage op organisatieniveau, zodat ook voor u de risico’s inzichtelijk worden gemaakt.

Hoe voldoe ik aan de wettelijke regeling van veilig werken?

Volgens de Arbowet moet u beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als u weet waar de risico’s schuilen kunt u deze gericht aanpakken. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E werkt Evidens samen met een specialist: zoals ergonomen, arbeidshygiënisten en veiligheidsdeskundigen. Zij pakken onder andere de volgende risico’s aan: lichamelijke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, het werken met machines, klimaat en infecties. U kunt Evidens inschakelen voor de gehele uitvoering of alleen de toetsing van uw RI&E en/of het Plan van aanpak.

Wat kan ik doen als mijn werknemer niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie?

Uw werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn/haar re-integratie. Komt uw werknemer zijn verplichtingen niet na? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV om de re-integratie inspanningen van uw werknemer te laten toetsen. Ook is het mogelijk om het loon van uw werknemer op te schorten of stop te zetten na een schriftelijke waarschuwing. Neem contact op met Evidens om advies te krijgen over de juiste stappen.

Verzuim voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Soms is hulp vragen lastig, maar wij zijn er als arbodienstverlener graag voor u. Wij geven u daarom een aantal handige tips.

Kan ik de bedrijfsarts spreken, hoewel ik nog niet ziek ben?

U heeft het recht om een afspraak te maken met de bedrijfsarts zonder dat er sprake is van verzuim. Het moet wel gaan om gezondheidsvragen in relatie tot de uitoefening van het werk. Dit wordt open spreekuur genoemd. Uw werkgever moet hiermee akkoord gaan. U bent niet verplicht om uw werkgever hierover te informeren en de bedrijfsarts geeft geen terugkoppeling van dit spreekuur aan uw werkgever, alleen als het noodzakelijk is voor uitvoering van het werk. De kosten van dit open spreekuur zijn voor uw werkgever.

Wat houdt een Periodiek Medisch Onderzoek in?

Een Periodiek Medisch Onderzoek geeft u inzicht in uw gezondheid en leefstijl. Het helpt u om verzuim te voorkomen. Uw werkgever is verplicht dit aan te bieden aan alle werknemers. U bent niet verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek.

Is Evidens er ook voor mij?

Absoluut! Wij adviseren zowel u als uw werkgever. Als arbodienstverlener zoeken wij altijd naar een oplossing die voor alle partijen het beste is. Wij onderbouwen ieder advies op een heldere en duidelijke manier. U mag altijd vrijblijvend contact met ons opnemen als u vragen heeft of meer informatie wilt.

Verzuim begeleiding

U heeft zich ziek gemeld bij uw werkgever en heeft hierover vragen? Aarzel niet, bel Evidens. Wij helpen graag.

Ik ben niet in staat om te werken, wat moet ik doen?

Kijk in het verzuimprotocol van de werkgever. Melden van verzuim doet u namelijk bij uw werkgever. In het verzuimprotocol staat bij wie u zich ziek meldt en hoe u dat doet. Heeft uw werkgever geen verzuimprotocol? Neem dan telefonisch contact op met uw leidinggevende.

Wat doet een bedrijfsarts, wanneer moet ik daarheen?

Kunt u uw werk niet meer (helemaal) uitvoeren vanwege verzuim? Dan geeft uw werkgever dit door aan Evidens. Vervolgens neemt Evidens contact met u op. De informatie die u ons vervolgens geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Wij gebruiken deze informatie alleen voor eventuele vervolgstappen. Afhankelijk van uw verzuimduur ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur bij de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts geeft inzicht in uw mogelijkheden en beperkingen. Op basis van zijn advies gaat u in gesprek met uw werkgever over een mogelijke werkhervatting in eigen of aangepast werk.

Zijn mijn gegevens veilig?

Evidens vindt privacy zeer belangrijk. Dit hebben wij vastgelegd in ons Privacy reglement. Wij voldoen aan alle wettelijke bepalingen waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe vraag ik een second opinion aan?

U mag als werknemer een second opinion aanvragen bij een bedrijfsarts. Deze mag dit verzoek niet weigeren tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. De bedrijfsarts verwijst u door naar een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts stuurt alle relevante en noodzakelijke informatie, met toestemming van werknemer, naar de second opinion arts.

Hoe vraag ik een afspraak met de bedrijfsarts aan?

Kunt u uw werk niet meer (helemaal) uitvoeren vanwege verzuim? Dan geeft uw werkgever dit door aan Evidens. Vervolgens nemen we contact met u op. De informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van uw verzuimduur ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur bij de bedrijfsarts.

Wat doe ik als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

Wordt u tijdens uw vakantie ziek? Dan meldt u dit bij uw werkgever. In het verzuimprotocol staat bij wie u zich kunt ziekmelden en op welke wijze. Is er geen verzuimprotocol aanwezig? Dan neemt u contact op met uw leidinggevende. Bent u op vakantie in het buitenland? Schakel dan zo snel mogelijk een lokale arts in voor een medische verklaring. De verklaring moet de volgende gegevens bevatten:

  • de aard van de ziekte
  • het verloop van de ziekte
  • de ingestelde therapie
  • een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing)

Ik heb een conflict met mijn werkgever wat moet ik doen?

Dat kan natuurlijk gebeuren en is erg vervelend en stressvol. Soms helpt een goed gesprek. Soms loopt een meningsverschil zo uit de hand, dat hulp van buiten nodig is. Een onafhankelijk persoon kan escalatie van het conflict voorkomen en de arbeidsverhoudingen herstellen. Op het moment dat u zich ziek meldt, komt de bedrijfsarts in beeld om het verzuim in relatie tot het conflict te beoordelen.

Worden de reiskosten vergoed die ik maak voor mijn afspraak bij de bedrijfsarts?

De werkgever heeft de keuze deze kosten wel of niet te vergoeden. Hierover kunt u dus het beste contact opnemen met uw werkgever.

Ben ik verplicht mijn werkgever in te lichten over mijn klachten?

Het kan zijn dat u om welke dan reden dan ook liever niet tegen uw werkgever vertelt welke klachten u heeft. U bent als werknemer niet verplicht om uw werkgever hierover te informeren. Bij een ziekmelding mag uw werkgever het volgende vragen:

  • Het telefoonnummer waarop u te bereiken bent en op welk (verpleeg)adres;
  • Hoe lang het verzuim vermoedelijk gaat duren;
  • Uw lopende werkzaamheden en afspraken;
  • Of u onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Uw werkgever mag niet vragen onder welke vangnetbepaling u valt;
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Uw werkgever mag niet vragen of het verzuim werk gerelateerd is;
  • Of er sprake is van een regresmogelijkheid. Is het verzuim veroorzaakt door een schuldige derde partij? Dan is er een mogelijkheid voor uw werkgever om de verzuim- en re-integratiekosten te verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Rechten & plichten

Wat zijn uw rechten en je plichten bij verzuim? Teveel om hier op te noemen. Evidens helpt u alvast een stukje op weg. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts, wat moet ik doen?

Bent u of uw werkgever het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts? Dan kunt u samen tot een nieuw besluit komen. Als u het zelf niet eens bent met het advies en uw werkgever wel, dan kunt u een second opinion aanvragen. U kunt daarnaast een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Let op: het oordeel van het UWV is niet doorslaggevend. Verder is het niet zo dat u eerst een second opinion moet aanvragen voordat u bij het UWV terechtkunt voor een deskundigenoordeel of andersom.

Ik vind dat mijn werkgever te weinig doet aan mijn re-integratie. Hoe kan ik dit oplossen?

Ga hierover in gesprek met uw werkgever. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Evidens. Als arbodienstverlener kunnen wij jullie hierin begeleiden. Het is ook mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. U vraagt aan het UWV om te beoordelen of uw werkgever voldoende meewerkt een uw re-integratie.

Ik wil graag weer aan het werk, kan dat?

Kunt u weer gaan werken? Dan heeft u in principe het recht om geheel of gedeeltelijk weer te gaan werken, zeker als uw verzuim kortdurend was. Overleg altijd even met uw werkgever. Was u langdurig afwezig en er is niets besproken over het moment van starten? Neem dan contact op met Evidens. Het is verstandig ook dit met uw werkgever af te stemmen.

Ben ik verplicht mee te werken aan een PMO (Preventief Medisch Onderzoek)?

Een PMO is een Preventief Medisch Onderzoek. Uw werkgever is verplicht u een PMO aan te bieden. U bent als werknemer niet verplicht eraan deel te nemen, maar een PMO biedt u wel interessante inzichten in uw energieniveau, leefstijl, gezondheidsrisico’s en uw vermogen om te werken.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als werknemer heeft u bepaalde rechten en plichten. Waar heeft u precies recht op, en waartoe bent u verplicht? In dit filmpje wordt het precies uitgelegd: Wat zijn uw rechten en plichten?

Wat betekent de Wet op de Privacy?

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel ‘privacywet’ genoemd. In het privacyreglement van Evidens staat beschreven wie welke gegevens mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen.

Mag ik wisselen van bedrijfsarts?

Dat mag, maar er is geen vrije artsenkeuze. Het kan natuurlijk zo zijn dat u geen vertrouwen heeft in de bedrijfsarts. Bespreek dit gebrek aan vertrouwen. Biedt dat geen oplossing? Dan mag u een klacht indienen of u doet een verzoek om een andere bedrijfsarts te krijgen. Motiveer dat verzoek uitgebreid.

Ik vind dat mijn werkgever niet het juiste aangepaste werk aanbiedt. Hoe kan ik dit oplossen?

Ga hierover in gesprek met uw werkgever. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Evidens. Wij kunnen jullie hierin begeleiden. Het is ook mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. U vraagt aan het UWV om te beoordelen of het aangepast eigen of ander werk passend voor u is.