Losse modules | verzuim advies

Advies Verzuimbeleid

Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat de werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe met verzuim door ziekte omgegaan wordt. Evidens adviseert u graag over een goed passend verzuimbeleid. Hierin leggen we onder andere in vast wat de te volgen stappen zijn bij een ziekmelding, wat de rechten en plichten zijn van zowel werkgever als werknemer, wie de preventiemedewerker is et cetera. Wij stellen een beleid op die past bij uw organisatie en meewerkt aan de gestelde doelen. Uiteraard volgens de wet- en regelgeving en conform de AVG-richtlijnen.

Is een verzuimbeleid verplicht?
Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is een omschreven wettelijke plicht voor de werkgever en wordt expliciet genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.9).

  • Een eenduidig beleid binnen uw organisatie over hoe om te gaan met verzuim.
  • Geeft helderheid voor leidinggevenden en werknemers.
  • Verzuimbeleid is maatwerk en het vermindert de schadelast.
  • Geeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer binnen het ziekteverzuim en geeft grip op het ziekteverzuim.
Is uw verzuimbeleid helder opgesteld?

Evidens en advies verzuimbeleid

Als arbodienstverlener stellen we graag met u een menselijk ziekteverzuimbeleid op met een zakelijke blik. Ons advies is maatwerk, omdat bij iedere een organisatie een ander verzuimbeleid past. Wij zorgen ervoor dat het beleid voldoet aan de wettelijke regels. Samen met u monitoren wij de verzuimcijfers. We meten het verzuim en stellen samen met u doelen op. Zo komen we tot een passend verzuimbeleid.