Algemene voorwaarden
Stimalanz B.V. h.o.d.n. Evidens B.V.

Artikel 1. – Definities

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden, wordt hierna aangeduid als ‘Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens’ of ‘opdrachtnemer’.
 2. De contractspartij van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens bij deze overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als ‘opdrachtgever’.
 3. Overige definities:
  1. Basiscontract: het contract tussen Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens en Opdrachtgever waarin de basisafspraken voor de arbodienstverlening zijn vastgelegd.
  2. Casemanager: degene die verantwoordelijk is voor een verzuimdossier.
  3. Arts: gediplomeerd en bevoegde Arts die de medische toestand van Verzuimer onderzoekt en beoordeelt.
  4. Huisbezoek: het bezoek door Verzuimrapporteur, Casemanager of Arts aan de Verzuimer op diens verblijfsadres in Nederland.
  5. Meldpunt: centrale post van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens waar Verzuim telefonisch gemeld dient te worden.
  6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens en opdrachtgever.
  7. Privacyreglement: Reglement van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens teneinde de privacy te beschermen.
  8. Professioneel Verzuimbureau: een organisatie, al dan niet met winstoogmerk, die zich beroeps- of bedrijfsmatig bezighoudt met verzuiminterventie, verzuimregistratie en verzuimpreventie.
  9. Rapportage: verslag van bevindingen naar aanleiding van een Huisbezoek of Consult.
  10. Verwerkersovereenkomst: In verband met de verwerking van persoonsgegevens zal met Opdrachtgever een verwerkingsovereenkomst worden gesloten indien zulks is vereist op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  11. Verzuim: het niet kunnen verrichten van arbeid terwijl dit op grond van de arbeidsovereenkomst wel zou moeten gebeuren.
  12. Verzuimrapporteur: de persoon die namens Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens naar aanleiding van een Verzuimmelding van een Werknemer een Huisbezoek aflegt.
  13. Verzuimer: de Werknemer van Opdrachtgever die geen arbeid ten behoeve van Opdrachtgever stelt te kunnen verrichten en die een vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland heeft.
  14. Verzuimreglement: Reglement deel uitmakend van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Werknemer, waarin de rechten en verplichtingen van Werknemer en Opdrachtgever zijn weergegeven in geval van verzuim.
  15. Webbased Programma: online informatiesysteem voor registratie van het Verzuim.
  16. Werknemer: de natuurlijke persoon met wie Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst heeft gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd, ongeacht het aantal arbeidsuren per maand.
  17. Werknemersbestand: bestand van alle bij Opdrachtgever in dienst zijnde Werknemers.
  18. Verrichting: iedere handeling die verricht moet worden in het kader van een uitvoering van een verzuimdossier.

Artikel 2. – Geldigheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en/of opdrachten die Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens met opdrachtgever is aangegaan en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden h.o.d.n. indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zijn aanvaard.
 3. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens opdracht heeft gegeven, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of op andere wijze gegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk is bevestigd. Op iedere dienstverlening, opdracht en of andere samenwerking met Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens verplicht zich om opdrachtgever hiervan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven, waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling.

Artikel 3. – Verplichtingen van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens

 1. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, zoals bepaald in artikel 7:401 BW. In het bijzonder zullen de te verrichten werkzaamheden volledig in overeenstemming zijn met hetgeen van een Professioneel Verzuimbureau verwacht mag worden, met inachtneming van tijdige verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever.
 2. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zal* na de verzuimmelding van een Werknemer van Opdrachtgever op dezelfde dag van de verzuimmelding, althans binnen 24 uur na de verzuimmelding, een Verzuimrapporteur een Huisbezoek laten brengen aan de Verzuimer, tenzij hierover tussen Opdrachtgever en Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Huisbezoeken in het weekend vinden verder enkel plaats indien tussen Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens en Opdrachtgever een weekendcontract is overeengekomen. Tijdens een griepepidemie (meer dan 51 griepgevallen per 100.000 inwoners) wordt niet iedere verzuimmelding opgevolgd met een huisbezoek. Dit laatste is ter vrije bepaling c.q. beoordeling van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens. De niet bezochte verzuimers die normaliter een huisbezoek gehad zouden hebben worden tijdens een griepepidemie telefonisch door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens benaderd.
 3. De Verzuimrapporteur rapporteert* zijn bevindingen aan een Casemanager. Deze Casemanager bepaalt aan de hand van de Rapportage de noodzaak van een Huisbezoek door een Casemanager of een Arts. Indien en voor zover de Casemanager tot de conclusie komt dat een Huisbezoek gewenst is, zal de Casemanager op de tweede dag na de verzuimmelding, althans binnen 24 uur na het bezoek door de Verzuimrapporteur, een Huisbezoek afleggen aan de Verzuimer.
 4. Naar aanleiding van het Huisbezoek* van de Casemanager bepaalt de Casemanager de noodzaak van het afleggen van een Huisbezoek aan de Verzuimer door een Arts. Indien en voor zover de Casemanager tot de conclusie komt dat een Arts de Verzuimer dient te bezoeken, zal dit bezoek geschieden op de derde dag van het Verzuim, althans binnen 24 uur na het bezoek door de Casemanager.
 5. Na elk Huisbezoek registreert Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens* de relevante verzuimgegevens in een Webbased Programma en rapporteert zulks – voor zover wettelijk toegestaan – aan Opdrachtgever. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens rapporteert tevens wanneer aan de Verzuimrapporteur, Casemanager danwel de Arts de toegang tot de woning van de Verzuimer geweigerd wordt, danwel dat de Verzuimer de Nederlandse taal niet, althans niet voldoende beheerst, danwel de Verzuimer zich verbaal en/of nonverbaal agressief jegens de Verzuimrapporteur, de Casemanager en/of de Arts gedraagt dan wel op enigerlei wijze weigert mee te werken aan uitvoering van het Verzuimreglement. De rapportage van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens aan Opdrachtgever levert dwingend bewijs op van door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens verrichtte werkzaamheden.
 6. Naast de rapportage van genoemde relevante verzuimgegevens adviseert Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens over de mogelijke door Opdrachtgever te initiëren vervolgacties.
 7. Indien en voor zover de Verzuimrapporteur, de Casemanager of de Arts de Verzuimer bij het Huisbezoek niet thuis aantreft, laat de Verzuimrapporteur, de Casemanager of de Arts een bezoekbericht achter met het verzoek aan de Verzuimer om zich telefonisch te melden bij het Meldpunt van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens maakt in haar rapportage melding van de afwezigheid van Verzuimer en van diens reactie op het achtergelaten bezoekbericht.
 8. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zal zorgvuldigheid betrachten bij het benaderen van Werknemers van Opdrachtgever.

* Mits onderdeel van het afgenomen dienstenpakket

Artikel 4. – Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Bij de totstandkoming van deze Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden alle voor nakoming van de voor Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen relevante gegevens met betrekking tot het ten tijde van het totstandkomen van deze Overeenkomst bestaande Werknemersbestand van Opdrachtgever, waaronder in elk geval de NAW-gegevens, BSN-nummer, communicatiegegevens, werktijden en salarissen van Werknemers up te loaden in het door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens ter beschikking gestelde Webbased Programma. Opdrachtgever is tevens gehouden alle gedurende de looptijd van deze Overeenkomst in voornoemde gegevens optredende wijzigingen als mutatie door te geven in het Webbased Programma van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens.
 2. Indien blijkt dat opdrachtgever de mutaties niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig heeft ingevuld in het Webbased Programma van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens, zal Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens voor het meerwerk dat per werknemer voortvloeit uit de gebrekkige/ onvolledige informatie een bedrag ad €100,- administratiekosten in rekening brengen bij Opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimt een mutatie door te voeren in het programma indien werknemers uit dienst gaan, komt dat voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal achteraf geen restitutie van enige betaling door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens plaatsvinden.
 3. Indien de Opdrachtgever nieuwe werknemers wil aanmelden dan dient dit uiterlijk te geschieden op de eerste werkdag van de betreffende werknemer.
 4. Indien naar aanleiding van een verzuimmelding blijkt dat de Verzuimer niet in de administratie van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens voorkomt als gevolg van een gebrekkige opgave door Opdrachtgever, wordt deze Verzuimer geacht bij Opdrachtgever in dienst te zijn getreden op de ingangsdatum van deze Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever schriftelijk bewijs levert van het feit dat de datum waarop tussen Verzuimer en Opdrachtgever het eerste dienstverband is aangegaan is gelegen na de ingangsdatum van de Overeenkomst. Alsdan is Opdrachtgever voor deze Verzuimer aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens alsnog de beloning verschuldigd zoals bepaald in de overeenkomst en in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, zulks vanaf de eerste dag van de maand van de inwerkingtreding van de Overeenkomst danwel, indien Opdrachtgever aantoont dat die termijn korter is, vanaf de eerste dag van de maand waarin het dienstverband met Verzuimer is aangegaan, welke beloning wordt vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119a BW en een bedrag van € 100 terzake (extra) administratiekosten.
 5. Indien Opdrachtgever in de rechtsverhouding met Werknemers een Verzuimreglement hanteert dan zal Opdrachtgever aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens een afschrift van dit verzuimreglement ter beschikking stellen. Indien Opdrachtgever niet beschikt over een verzuimreglement kan opdrachtgever op verzoek kosteloos de beschikking krijgen over het “voorbeeld verzuimreglement” van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens.
 6. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening is het Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zonder toestemming van Opdrachtgever toegestaan gebouwen, terreinen en andere plaatsen van Opdrachtgever te betreden.
 7. Indien Opdrachtgever op elektronische wijze aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens vertrouwelijke dan wel gevoelige informatie verstrekt, dient zij gebruik te maken van een beveiligde verbinding c.q. omgeving. Wanneer opdrachtgever dat niet doet, is zulks voor eigen rekening en risico.
 8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor overleg met haar ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en/of (ander) medezeggenschapsorgaan en behoeft diens instemming in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en/of Arbowet.
 9. Op grond van de Arbowet is de bedrijfsarts van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens verplicht om een werknemer de mogelijkheid te bieden een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De kosten hiervan zijn voor Opdrachtgever.

Artikel 5. – Aanbiedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gedaan vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen.
 2. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens heeft het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens pas na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegd persoon.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of prijslijsten verplichten Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens niet tot het accepteren van een opdracht.

Artikel 6. – Annulering, termijnen en wijzigingen

 1. Indien partijen schriftelijk geen termijnen zijn overeengekomen, zal Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zijn diensten verlenen binnen de voor Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gangbare termijnen.
 2. Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van een werknemer komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Annulering van afspraken betreffende individuele (ex) werknemers dient (ongeacht de datum van herstelmelding) uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 4. Annulering van de verstrekte opdracht door opdrachtgever is, met toestemming van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens, mogelijk tot één maand voor de ingangsdatum van de opdracht. Bij tijdige annulering van een verstrekte opdracht zijn alle door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van de annuleringskosten minimaal 10% van de orderwaarde aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens te voldoen, zonder dat Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gehouden is aan te tonen dat de gemelde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
 5. Het bepaalde in voorgaand lid geldt onverminderd het recht van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens op vergoeding wegens winstderving, waaronder de voortvloeiende schade uit de annulering dient te worden verstaand.
 6. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht worden slechts na schriftelijke bevestiging zijdens Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens geacht door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens te zijn aanvaard.

Artikel 7. – Beloning

 1. Partijen komen de beloningvoorwaarden overeen in de overeenkomst van opdracht. Alle door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens genoemde tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven voor diensten te indexeren.

Artikel 8. – Reclame

 1. Klachten over de werkwijze of de verrichte werkzaamheden van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens dienen zo spoedig mogelijk nadat opdrachtgever bekend is geraakt met enig gebrek in de verrichte prestatie, althans in elk geval binnen acht dagen na de verrichte prestatie, te worden gemeld bij Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens.
 2. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens beoordeelt de klacht binnen een redelijke termijn. Klachten terzake de afgelegde huisbezoeken worden beoordeeld aan de hand van de door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens geconcipieerde rapportages, waarbij de rapportages dwingende bewijskracht hebben.
 3. Klachten terzake facturen dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens te worden gemeld, bij gebreke waarvan de hoogte en de verschuldigdheid van de factuur vaststaat.

Artikel 9. – Aansprakelijkheid

 1. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zal alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden. Ondanks wederzijdse inspanning van Partijen kan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens echter nooit garanderen dat een door de Opdrachtgever gewenst en/of door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens verwacht resultaat bereikt zal worden. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is daarvoor dan ook niet aansprakelijk. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens kent slechts een inspanningsverplichting.
 2. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is niet aansprakelijk voor schade door eventueel door haar ingeschakelde derden.
 3. De Opdrachtgever dient binnen vier weken nadat hij bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met een schade toebrengende feit, Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade, dan wel Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens schriftelijk in gebreke te stellen per aangetekend schrijven, waarbij aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens een redelijke termijn zal moeten worden gegeven om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 4. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, loondoorbetaling bij ziekte (waaronder mede verstaan een loonsanctie), verlies van gegevens of enige premieverhogingen van overheidswege (waaronder tevens de gedifferentieerde premie op basis van de BeZaVa dient te worden verstaan) of van publieke en/of private verzekeringen.
 5. De aansprakelijkheid van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens voor directe schade welke het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, na ingebrekestelling, of wegens onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag welke door de verzekering van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens wordt gedekt. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat danwel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag terzake de opdracht waaruit de schade is voortgevloeid, met een maximum van € 5000,- per gebeurtenis en maximaal € 25.000,- per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 6. De beperking als verwoord in artikel 9 lid 5 geldt niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens.
 7. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen door de Opdrachtgever van verplichtingen rustend op de Opdrachtgever op grond van een overeenkomst en als opgenomen in de Werkafspraken, op grond van deze Algemene voorwaarden of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het op de juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens en het naleven van door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gestelde dan wel wettelijke termijnen.
 8. In geval van mondelinge/telefonische communicatie tussen Partijen is Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.
 9. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen van instructies en adviezen van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens of van derden door de Opdrachtgever.
 10. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is niet aansprakelijk indien enige tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 11. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door haar verzekering wordt gedekt, is Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens nimmer voor dergelijke schade aansprakelijk.

Artikel 10. – Loondoorbetalingsverplichting

 1. Indien het UWV en/of een rechterlijk college, ten aanzien van Opdrachtgever een Besluit neemt en/of een uitspraak doet, verleent Opdrachtgever haar volledige medewerking aan iedere in redelijkheid door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens voorgestelde actie om de eventuele schade veroorzaakt door het Besluit en/of de uitspraak zoveel mogelijk te beperken, door in ieder geval, maar niet uitsluitend:
  • dagtekening van het Besluit of een uitspraak van een rechterlijk college en/of het UWV aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens per aangetekende post en per mail toe te sturen;
  • de motivering van het Besluit en/of een uitspraak van een rechterlijk college en/of het UWV op eerste verzoek met Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens te bespreken en desgevraagd uitputtend schriftelijk te becommentariëren. Indien een Besluit van UWV door toedoen van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens wordt genomen dan dient de becommentariëring door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens plaats te vinden;
  • op eerste verzoek van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens en op grond van door of namens Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens te geven instructies het medisch dossier van de betreffende Werknemer te doen (her) beoordelen;
  • op eerste verzoek van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zorg te dragen voor aanwezigheid en/of beschikbaarheid van een of meerdere van haar werknemers, die de door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gewenste expertise en/of wetenschap ten aanzien van het betreffende dossier bezit;
  • (proces)machtiging aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens af te geven;
  • alle medewerking aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens te verlenen om de eventuele tekortkomingen in de reintegratie zo snel mogelijk te herstellen en het UWV daarvan na overleg met Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens conform het bepaalde in artikel 25, twaalfde lid WIA melding te doen;
  • indien op grond van dit artikel Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens ter beperking van de door Opdrachtgever te lijden Loonschade, in overleg met en na akkoord van Opdrachtgever, besluit dat zij zich laat bijstaan door een of meer professionele derden of medewerkers van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens, draagt de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende kosten. Indien de schade als gevolg van het besluit van het UWV te wijten is aan onzorgvuldig handelen van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens dan draagt Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens de kosten van inzet van derden danwel eigen medewerkers.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden Loonschade in het geval dat:
  • opdrachtgever relevante of substantiële adviezen en/of aanwijzingen van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens niet heeft opgevolgd;
  • opdrachtgever zich niet houdt aan wat hem door de wet wordt opgelegd;
  • opdrachtgever niet tot loondoorbetaling verplicht is;
  • opdrachtgever niet de door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens verlangde informatie op het door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens of de door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens ingeschakelde derde verlangde tijdstip niet danwel niet volledig overlegt;
  • causaal verband tussen het besluit en de uitvoering van de overeenkomst door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens ontbreekt;

Artikel 11. – Overmacht

 1. Indien één van de Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van een overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds verrichtte werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
 4. Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zijn toe te rekenen. Deze omstandigheden doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer of electronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
 5. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen in de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert indien deze intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 12. – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding omtrent datgene waar zij gedurende de contractperiode met betrekking tot Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens en diens relaties bekend is geraakt en wat voor concurrentie voor Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens van belang is, welke geheimhoudingsplicht ook in stand blijft na afloop van onderhavige overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding omtrent datgene waar zij gedurende de contractperiode met betrekking tot Opdrachtgever en diens relaties bekend is geraakt en wat voor concurrentie voor Opdrachtgever van belang is, welke geheimhoudingsplicht ook in stand blijft na afloop van onderhavige overeenkomst.
 3. In geval Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gebruik maakt van persoonsgegevens van Werknemers, is hierop het Privacyreglement in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zal, behoudens schriftelijke toestemming van de betrokken werknemer, geen kennis geven aan Opdrachtgever van medische en psychische informatie omtrent Werknemers. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal tevens – indien verplicht op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – een verwerkersovereenkomst worden gesloten.
 4. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zal alle informatie betreffende het bedrijf van opdrachtgever, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, persoonsgegevens van werknemers van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens daartoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of hiertoe toestemming van opdrachtgever heeft gekregen. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens zal een geheimhoudingsplicht ook opleggen aan al haar werknemers en ingeschakelde derden.
 5. conform de geldende wet- en regelgeving volledige anonimiteit van de werknemer van Opdrachtgever bewaren, tenzij de betrokken werknemer Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens uitdrukkelijk toestemming geeft om hem te identificeren bij Opdrachtgever. De kosten van dit spreekuur, ook indien werknemer anoniem verschijnt zonder toestemming van Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13. – Opzegging en ontbinding

 1. Opzegging door partijen geschiedt tegen het einde van de maand en dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Opzegging van de overeenkomst door een der partijen dient, tenzij anders overeengekomen, plaats te vinden met inachtneming van drie kalendermaanden voor afloop van de betreffende overeenkomst.
 3. Partijen zullen, indien een van de partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, de andere partij eerst schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke stellen, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegeven om haar verplichtingen alsnog voor eigen rekening na te komen.
 4. Indien, na het verstrijken van de redelijke termijn, als bedoeld in het vorige lid, de in gebreke gestelde partij haar verplichtingen nog niet is nagekomen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) op te zeggen.
 5. In geval een correcte nakoming binnen voornoemde redelijke termijn, zal geen verdere schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek kunnen worden gebaseerd, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.
 6. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) op te zeggen, zonder eerst de wederpartij in gebreke te hoeven stellen, indien er sprake is van blijvende overmacht.
 7. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) op te zeggen zonder daartoe eerst de opdrachtgever in gebreke te hoeven stellen, indien:
  • blijkt dat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens heeft verstrekt;
  • aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend;
  • de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
  • de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
  • maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of beëindiging van de onderneming van de Opdrachtgever;
  • de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever naar het buitenland worden verplaatst;
  • het vermogen van de Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld;
  • op de vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag minstens één maand wordt gehandhaafd;
  • de Opdrachtgever komt te overlijden;
  • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • de Opdrachtgever valt onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen;

Artikel 14. – Betalingscondities

 1. Alle facturen van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever betaald te zijn door middel van girale betaling. Abonnementen worden door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens per jaar, vooraf, gefactureerd. Indien gewenst kan een abonnement ook maandelijks gefactureerd en betaald worden door middel van een automatische incasso. Bijkomende (extra) verrichtingen – die buiten het abonnement vallen – factureert Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens maandelijks achteraf. Alleen indien Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens en Opdrachtgever hierover in de overeenkomst van opdracht andere afspraken hebben gemaakt, gelden deze afwijkende afspraken.
 2. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens heeft het recht om van opdrachtgever zekerheid te verlangen voor betaling van de factuurbedragen. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke renteverhoging over het verschuldigde bedrag totdat de facturen alsmede de verschuldigde rente zijn voldaan.
 3. Indien de Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel van) de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het nietbetwiste gedeelte en dient hij – schriftelijk en gemotiveerd – binnen acht dagen na factuurdatum bezwaar aan te tekenen. Indien en voor zover het betwiste gedeelte van de factuur toch verschuldigd blijkt, is de Opdrachtgever gehouden de wettelijke rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd, te vergoeden over het ten onrechte niet betaalde bedrag vanaf het moment dat de betalingstermijn is verlopen.
 4. Alle buitengerechtelijke incassokosten die Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens moet maken voor rekening van de in verzuim zijnde opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het uitstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,- ex BTW, en de eventueel verschuldigde rente, onverminderd het recht van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens op schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten.
 5. Het is opdrachtgever niet oegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens uit andere hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de opdrachtgever terzake van deze overeenkomst is verschuldigd. Behoudens in geval van betwisting van (een onderdeel van) de factuur is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling van aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens verschuldigde bedragen of tot verrekening daarvan met hetgeen de Opdrachtgever van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens te vorderen heeft of meent te vorderen te hebben.
 6. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gerechtigd de overeengekomen diensten of wel tijdelijk op te schorten dan wel een overeenkomst op te zeggen. Opschorting van de overeengekomen diensten laat de verplichting voor de Opdrachtgever de openstaande facturen te voldoen onverlet. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van de tijdelijke opschorting van de overeengekomen diensten.

Artikel 15. – Wijziging van diensten

 1. Indien een wijziging in de, voor een overeenkomst tussen Partijen relevante, wet- en regelgeving voor Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens dan wel voor de Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich mee brengt, worden diensten verricht door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens, op grond van deze nieuwe verplichtingen, geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.
 3. Ook in andere situaties is Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gerechtigd op enig moment de overeengekomen diensten te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal echter niet eerder van toepassing zijn dan zes weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling van Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens aan de Opdrachtgever dienaangaande.
 4. Indien Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel is de Opdrachtgever gerechtigd om een overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van de wijziging van de diensten. Daarvoor dient de opdrachtgever vier weken, na schriftelijk in kennis te zijn gesteld door Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens van de voorgenomen wijziging(en), op te zeggen bij aangetekend schrijven. Opzegging heeft geen effect indien Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens na een zodanige opzegging besluit de wijziging dan niet door te voeren en opdrachtgever daarvan binnen 1 maand na ontvangst van de opzegging van opdrachtgever schriftelijk mededeling doet aan opdrachtgever.

Artikel 16. – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen en vorderingen welke tussen Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens en opdrachtgever mochten zijn ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde Rechter in het arrondissement te Oost-Brabant.
 3. Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens is echter gerechtigd geschillen door middel van arbitrage te laten beslechten, in welk geval Stimulanz B.V. h.o.d.n. Evidens de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zal stellen.